REGULAMIN UDZIAŁU W AKCJI i FINALE „BEZPIECZNY KIEROWCA”

. Organizator.
1. Organizatorem akcji i konkursu „TOYOTA BEZPIECZNY KIEROWCA” jest Akademia Bezpiecznej Jazdy Piotra Starczukowskiego w Wałbrzychu. Wsparcia udzielają: Toyota Motor Manufacturing Poland, Toyota Nowakowski Wałbrzych oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.
2. Bezpośrednim organizatorem szkoleń, treningów oraz konkursu jest firma Piotr Starczukowski Team
3. Organizator wyznaczy przedstawicieli (sędziów), do przeprowadzenia prób sportowych w trakcie eliminacji i finału konkursu.

1 . Akcja– uczestnictwo w treningach, eliminacjach i finale konkursu.
1. Udział w akcji „ TOYOTA Bezpieczny Kierowca” podzielony jest na dwa etapy:
1.1. Eliminacje mają charakter otwarty na etapie treningów i eliminacji.Szkolenia odbywają się w dwóch terminach: 18-19.04.2020 r. i 25-26.04.2020 r.. W każdym ze wskazanych dni odbędzie się zarówno część teoretyczna szkoleń jak i praktyczna.
1.2. Finał jest imprezą zamkniętą do której dopuszczeni zostaną zwycięzcy eliminacji.

2. Nabór do udziału w akcji
2.1. Drogą internetową poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www. bezpieczny-kierowca.pl w zakładce „ZAPISY ”.
2.2. Lista zamykana jest na trzy dni przed terminem szkolenia lub w szczególnych przypadkach w drugim dniu przed szkoleniem.
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo udziału w akcji gości zaproszonych.
2.4. Istnieje również możliwość wykorzystania zaproszeń z puli patronów medialnych akcji.
2.5. Zgłoszenia do udziału w akcji należy przesyłać do dnia 17.03.2019.

2.6 Akcja kierowana jest do osób z obszaru: Powiat Wrocławski -Gmina Czernica : Chrząstawa Mała (wieś)Chrząstawa Wielka (wieś)Czernica (wieś)Dobrzykowice (wieś)Gajków (wieś)Janowice (część)Jeszkowice (wieś)Kamieniec Wrocławski (wieś)Krzyków (wieś)Łany (wieś)Nadolice Małe (wieś)Nadolice Wielkie (wieś)Ratowice (wieś)Wieściszów (przysiółek)Wojnowice (wieś)Powiat Oleśnicki Bierutów(miasto)Bierutów(obszar wiejski)Dobroszyce(gmina wiejska)Dziadowa Kłoda(gmina wiejska)Międzybórz(miasto)Międzybórz(obszar wiejski)Oleśnica(gmina miejska)Oleśnica(gmina wiejska)Syców(miasto)Syców(obszar wiejski)Twardogóra(miasto)Twardogóra(obszar wiejski)Powiat Namysłowski:Domaszowice(gmina wiejska)Namysłów(miasto)Namysłów(obszar wiejski)Pokój(gmina wiejska)Świerczów(gmina wiejska)Wilków(gmina wiejska),Powiat Brzeski(woj. Opolskie) gminy miejskie: Brzeggminy miejsko-wiejskie: Grodków, Lewin Brzeskigminy wiejskie: Lubsza, Olszanka, Skarbimierzmiasta: Brzeg, Grodków, Lewin BrzeskiPowiat Oławski:Domaniów(gmina wiejska)Jelcz-Laskowice(miasto)Jelcz-Laskowice(obszar wiejski)Oława(gmina miejska)Oława(gmina wiejska)
3. O udziale w akcji może decydować :
3.1. Data wydania prawa jazdy. Preferencje- aktualna
3.2. Wiek kierowcy. Preferencje -młodszy
3.3. Data zgłoszenia. Preferencje- wcześniejsze
3.4. Niepełnosprawność

4. Warunki uczestnictwa:
4.1. Nie posiadać więcej niż 5 punktów karnych za wykroczenie drogowe.
4.2. Kandydaci mogą być pracownikami Toyota Motor Manufacturing Poland Jelcz- Laskowice
4.3. Należy podsiadać prawo Jazdy Kat B
4.4. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej konkursu.
4.5. Zwycięzcy poprzednich edycji, włącznie ze zwycięzcami w kategoriach mogą wziąć udział, ale nie będą klasyfikowani.

5 Udział w eliminacjach
5.1. Uczestnicy po zakończonym szkoleniu biorą udział w eliminacjach.
5.2. Według uzyskanych punktów i ocen instruktorów do finału trafia minimum sześciu najlepszych w kategoriach uczestników i uczestniczek z poszczególnych szkoleń.
5.3. Wszyscy, którzy wzięli udział w szkoleniach eliminacjach i będą obecni w trakcie losowania, biorą udział w losowaniu nagród, która nastąpi po ceremonii wręczenia tytułów. Lista nagród dostępna będzie na stronie internetowej i fb konkursu.
5.4. Udział w konkursie i eliminacjach jest dobrowolny
6.. Władze zawodów.
6.1. Władze konkursu stanowią: Zespół Sędziów Konkursu i Komandor Piotr Starczukowski.
6.2. Zespół sędziów w skład, którego wchodzą: przedstawiciel TMMP, Komandor Piotr Starczukowski i instruktor Techniki Jazdy Daniel Kozyra jest najwyższą władzą w czasie trwania konkursu, rozpatruje protesty i zatwierdza wyniki.
6.3. Zespół Sędziów zastrzega sobie prawo właściwej interpretacji regulaminu oraz prawo wydania dodatkowych komunikatów uzupełniających regulamin podstawowy.
7. Obowiązki zawodnika.

7.1. Zawodnicy muszą być ubrani w kamizelki odblaskowe lub inne stroje oraz inne wyposażenie dostarczone przez organizatora, posiadać identyfikatory.
7.2. W czasie prób sportowych zawodnik sam przebywa w samochodzie konkursowym.
7.3. Po oświadczeniu o ilości posiadanych punktów karnych, jego weryfikacji i ustaleniu, iż spełniony jest warunek opisany w punkcie 2.2.Regulaminu, zawodnik zostaje dopuszczony do startu w konkursie i zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu oraz komunikatom i instrukcją wydanym przez organizatora i władze zawodów (pkt.3.Regulaminu)
7.4. Pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z konkursu zawodnik zobowiązany jest w szczególności do:
a. posiadania ważnego prawa jazdy
b. obecności na odprawie zawodników
c. przejechania trasy zawodów w podanej przez organizatora kolejności i kierunku
d. kolejnego odbycia wszystkich prób sportowych określonych w programie konkursu
e. posiadania zapiętych pasach bezpieczeństwa na trasie prób (nie dotyczy „Jeżdżę płynnie”)
f. sportowego zachowania się podczas konkursu
g. dbania o bezpieczeństwo swoje, innych zawodników oraz publiczności.
7.5. Zawodnik zobowiązany jest pilnować wpisania przez sędziego czasu przejazdu próby sportowej, a po odbyciu wszystkich do dostarczenia karty z wynikami do biura zawodów.

8. Próby sportowe –przepisy ogólne
8.1. ZWYCIĘZCĄ FINAŁU konkursu Bezpieczny Kierowca jest ten zawodnik, który po ukończeniu wszystkich wyznaczonych prób sportowych, uzyskał najmniej punktów. Kolejność zawodników jest ustalana według ilości uzyskanych punktów.
8.2. KATEGORIE. Finał konkursu przeprowadzony jest w kategoriach:
Mężczyźni (Tytuł „TOYOTA BEZPIECZNY KIEROWCA W KATEGORII MĘŻCZYŹNI”, 2, 3 miejsce)
Kategoria Kobiety (Tytuł „BEZPIECZNY KIEROWCA W KATEGORII KOBIETY”, 2, 3 miejsce) oraz po za klasyfikacją generalną:
Pracownicy TMMP (Tytuł „TOYOTA BEZPIECZNY KIEROWCA TMMP” 2, 3 miejsce)
Zespół sędziów może wprowadzić dodatkową kategorię (np. gość)
ZWYCIĘZCY KATEGORII TRAFIAJĄ DO FINAŁU, KTÓRY ODBYWA SIĘ PODCZAS DOLNOŚLĄSKIEGO RAJDU O KROPELCE. TAM ROZGRYWA SIĘ DECYDUJĄCA WALKA O TYTUŁ "MISTRZA TOYOTA BEZPIECZNY KIEROWCA"
8.3. START do poszczególnych prób sportowych: samochód konkursowy ma być ustawiony tak, aby przednie koła znajdowały się przed linią startu.
8.4. META: zatrzymanie samochodu po przejechaniu próby sportowej ma nastąpić tak, aby linia mety znajdowała się za przednią osią pojazdu.
8.5. POMIAR CZASU rozpoczyna się po słowie START wypowiedziany przez sędziego, a kończy po pokonaniu próby sportowej po całkowitym zatrzymaniu pojazdu wg zasady opisanej w punkcie 4
8.6. PUNKTACJA PRÓB - konkurs polega na zdobyciu jak najmniejszej ilości punktów. Zwycięzcą zostaje zawodnik z najmniejszą ilością punktów.
8.7. ZADANIEM ZAWODNIKA jest prawidłowe tj. zgodne z planem (rysunkiem) przejechanie wyznaczonych prób i uzyskanie jak najmniejszej ilości punktów
8.8. LIMIT stanowi maksimum 150% punktów karnych, jakie otrzymuje zawodnik w przypadku nieprawidłowego (nie zgodnego z planem próby) lub zbyt długiego czasu wykonania próby. Limit punktów w poszczególnych próbach obliczany jest w stosunku do wyniku najlepszego zawodnika. Na wszystkich próbach sportowych pomiar punktów wykonywany jest z dokładnością do 1 sek.
8.9. Po ukończeniu przejazdu próby sportowej lub udzieleniu odpowiedzi na pytania teoretyczne sędzia (organizator) zobowiązany jest okazać zawodnikowi uzyskany przez niego (wg wskazań urządzenia pomiarowego) czas lub ilość poprawnych i błędnych odpowiedzi. Wynik zapisywany jest łącznie z punktami karnymi.

9. Próby umiejętności. Część szczegółowa.
9.1. Groźny telefon- jazda po torze kierując najpierw oburącz, a potem trzymając dyktafon z informacjami, które zawierają odpowiedzi na pytania zadane przez instruktora po przejeździe. Punkty liczone z obu przejazdów.
10 pkt. karnych za brak odpowiedzi na pytanie.
5 pkt. przewrócenie słupka,
9.2. Jeżdżę ekologicznie- odpowiedzi na losowo wybrane pytanie z zakresu eko-jazdy.
0 pkt. - prawidłowa odpowiedz,
5 pkt. - zła
9.3. Bezpiecznie do celu- jazda po torze, gdzie:
przewrócenie słupka liczone jest podwójnie tj. 10 pkt.
9.4. Gotowy na pomoc- udzielanie pierwszej pomocy-fantom
zaliczenie zadania 0 pkt.
nie przystąpienie do próby 30 pkt.
9.5. Bezpieczny trening- próba zręcznościowa gdzie punkty mają kluczowe znaczenie. Zawodnik stara się uzyskać jak najmniej punktów karnych.
5 pkt. przewrócenie słupka,
9.6. Jeżdżę płynnie- slalom do przodu i do tyłu zgodnie z rysunkiem, tak, aby nie zgubić piłki umieszczonej na masce samochodu w specjalnym talerzu o średnicy do 65cm (wycinek kuli). Zawodnik musi sam położyć piłkę, która spadła przed przejazdem następnego pachołka wyznaczającego trasę.
5 pkt. przewrócenie słupka.
9.7. Unikam poślizgów- jazda po torze na trolejach. Zawodnik stara się uzyskać jak najmniej punktów karnych. W przypadku zablokowania troleja przez przewrócony pachołek lub uszkodzenia troleja uniemożliwiającego jego prawidłowe działanie próbę należy powtórzyć.
5 pkt. przewrócenie słupka lub potrącenie beczki
9.8. Kontroluję poślizg- jazda po torze na trolejach. Zawodnik stara się uzyskać jak najmniej punktów karnych. W przypadku zablokowania troleja przez przewrócony pachołek lub uszkodzenia troleja uniemożliwiającego jego prawidłowe działanie próbę należy powtórzyć.
5 pkt. przewrócenie słupka lub potrącenie beczki
9.9. Test na Prawo Jazdy- liczymy ilość błędnych odpowiedzi.
Nazwy i zadania oraz ilość przeprowadzonych prób może ulec zmianie po wcześniejszym poinformowaniu uczestników, ale nie później niż na odprawie wraz z umieszczeniem informacji pisemnej na tablicy zawodów.

10. Zaskarżenie wyników
10.1. Protesty, zażalenia i wyjaśnienia mogą być składane na ręce Komandora Konkursu, wyłącznie na piśmie w ciągu 5 min, od chwili ukończenia przez zawodnika próby.
10.2. Zmylenie lub zjechanie z trasy z jakichkolwiek przyczyn oraz wynikające z tego konsekwencje nie mogą być przyczyną składania protestów lub zmian w zapisie czasów.

11. Przepisy końcowe
11. 1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do zawodników, jak również spowodowanych przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkód do osób trzecich i ich mienia.
11.2. Z ważnych przyczyn Organizator może zmienić ilość prób sportowych. W tym przypadku punkty z prób niezaliczonych przez wszystkich zawodników nie będą wliczone do punktacji zawodników, którzy odwołane próby ukończyli. O odwołaniu prób organizator niezwłocznie informuje wszystkich zawodników.
11. 3. Z przyczyn nie zależnych od Organizatora zawody mogą zostać odwołane lub przerwane w każdym czasie.