REGULAMIN KONKURSU dla uczestników szkoleń pracowników TMMP 

(dalej: „Regulamin konkursu”).
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Piotr Starczukowski TEAM z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Aleja Wyzwolenia 14/3,  zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
4. Celem Konkursu jest promocja szkoleń bezpiecznej jazdy samochodem dla pracowników Toyota Motor Manufacturing Poland (dalej: ”TMMP”)
5. Konkurs trwa od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 24 lutego 2019 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).<br /><br />
§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pracujące w TMMP , które wezmą udział  praktycznym w dniu 10 lub 11.02.2018 r.
2. Gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik:
A. Powinien wziąć udział w szkoleniu teoretycznym dnia 22.02.2019 r.
B. Musi wziąć udział w szkoleniu praktycznym w dniu 23 lub 24.02.2019 r.
C. Wypełnić w Okresie 01-25.02.2019 r. na Stronie Konkursu www.bezpieczny-kierowca.pl w zakładce „zgłoszenia” ankietę pod nazwą „TMMP Bezpieczny Kierowca”
D. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

§3 NAGRODY
1. W Konkursie przyznanych zostanie 2 następujących nagród (dalej: „Nagrody”):
1. 1 voucher do wykorzystania w zakupie opon zimowych o wartości do 1000 złotych brutto (dalej: „Nagroda Główna”)
2. 2 voucher do wykorzystania na pokrycie ubezpieczenia OC do wartości 1000 złotych brutto (dalej: „Nagrody Dodatkowe”). Zwrot następuje na podstawie dostarczonych dokumentów ubezpieczenia OC z datą wystawienia nie później niż 22.02.2019r.,powinno być wystawione na pojazd zwycięzcy lub przez niego użytkowany (umowa kredytowa, leasingowa) lub na najbliższego członka rodziny (mąż, żona).
2. Nagroda Główna
3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
4. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
5. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
6. Organizator przyzna dodatkowe nagrodę pieniężną na pokrycie podatku od nagród.
7. Organizator pobierze od każdego laureata dodatkową nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
§4 PRZEBIEG KONKURSU
1. Wypełnione na stronie internetowej ankiety, potwierdzone udziałem w szkoleniu, będą brały udział w losowani.
2. Ankiety przeliczone i potwierdzone przez przedstawiciela TMMP zostaną umieszczone w urnie, , z której zostaną wylosowani zwycięzcy. Pierwszy nagroda główna, drugi – nagroda dodatkowa.
3. Losowania dokona zaufany przedstawiciel TMMP w obecności organizatora wraz z dokumentacją filmowa i zdjęciową do dniu 1.03.2019 r.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się na stronie internetowej konkursu w dniu 1.03.2019 po godzinie 20:00
5. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni dodatkowo o wygranej do dnia 3.03.2019 r. za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w Formularzu lub telefonicznie SMS.
6. Laureat jest zobowiązany do odbioru nagrody do końca marca 2019 r.
7. W przypadku nieotrzymania od Laureata do końca marca 2019 r. informacji o sposobie odbioru nagrody, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
8. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
9. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust. 5, losowanie zostanie powtórzone w późniejszym okresie , który zostanie opublikowany na stronie internetowej, ale nie później niż do dnia 14 kwietnia 2019 r.
10. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom Rezerwowym przepadają na rzecz Organizatora.

§5 REKLAMACJE
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres wabj@wp.pl lub przez www.bezpieczny-kierowca.pl
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs- reklamacja” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: jeden przedstawiciel Organizatora oraz jednego przedstawiciela TMMP (dalej: „Komisja”).
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem email lub sms

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Piotr Starczukowski TEAM z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Aleja Wyzwolenia 14/3
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
§8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
1. wykluczania Uczestników Konkursu,

1. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu,
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.